Lidmaatschap

In de eerste instantie wordt iedere ondernemer, mits door de leden(vergadering) als BOV-lid geaccepteerd, algemeen lid. Dit lidmaatschap staat open voor ondernemingen die ofwel hun formele vestigingslocatie, ofwel hun feitelijke bedrijfsvoering, hebben in een afgebakend gebied rondom Boekelo. Tijdens de algemene leden vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie van uw bedrijf te geven om uw lidmaatschap vervolgens aan de ledenvergadering voor te leggen. (De ledenvergadering zal meestal plaats vinden in oktober)

Naast algemene leden hebben we ook WinHor leden (Winhor staat voor Winkeliers en Horeca) Namens die WinHor leden worden o.a. de grotere evenementen zoals het Pinksterfestival Boekelo, de Kerstmarkt, de Sinterklaas intocht en de Oude Voertuigendag georganiseerd. Zij betalen daarvoor jaarlijks een extra bijdrage die e.e.a. mogelijk maakt. Los van het prettige gevoel dat het bij de betrokkenen op zal roepen geeft het o.a. ook recht op en gratis standplaats, met kraam, bij dergelijke evenementen. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat dat ook voor u interessant is, en geven het u bij deze dan ook in overweging.

De vereniging kent twee verschillende categorieën leden:

  1. Algemene leden.
  2. Winhor Leden

Alle leden (a en b) betalen jaarlijks door de Algemene vergadering vast te stellen contributie, momenteel   € 215,-   per jaar. Daarnaast betaalt ieder lid een TRAP bijdrage van € 60,- Deze bijdrage gaat in de TRAP-reserve waaruit diverse zaken worden bekostigd die m.n. het toerisme in Boekelo ondersteunen.

De Winhor – leden betalen een extra bijdrage vast te stellen op de basis van de geplande extra activiteiten van de vereniging, momenteel € 90,- per jaar. Deze Winhor deelname is verplicht voor leden die hetzij onder de Winkelsluitingswet vallen, hetzij onder de drank en horeca wet. Bedrijven die onder deze wetten vallen kunnen niet alleen Algemeen lid zijn. Andere ondernemingen kunnen eveneens aan deze extra activiteiten deelnemen indien ze bereid zijn de extra bijdrage te voldoen (dus vrijwillig Winhor lid worden).

Bedrijven die als hoofdactiviteit een bedrijf hebben dat niet valt onder de Winkelsluitingswet of drank en Horecawet, maar echter wel een nevenactiviteit uitoefenen die onder in de beide genoemde wetten definities vallen, zijn vrij om te kiezen of ze al of niet aan de extra WinHor activiteiten willen deelnemen.